Privacy statement

leestijd 6 minuten·1146 woorden

Versie: maart 2018 

Welke medicijnen of hulpmiddelen u gebruikt en waarvoor, is uiteraard privé. Om uw recept op de juiste manier te kunnen verwerken, worden in de apotheek verschillende gegevens vastgelegd. De belangrijkste zijn uw persoons- en medicijngegevens. De grondslagen voor het vastleggen en gebruiken van uw gegevens zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de privacywetgeving. Vanuit de WGBO zijn wij ook verplicht uw gegevens in een dossier vast te leggen en te onderhouden. Lees meer over de WGBO op de website van de KNMP.

Welke gegevens worden in de apotheek verwerkt?

Uw BENU Apotheek legt gegevens over uw medicijngebruik vast. Brocacef Groep N.V. is de verwerkingsverantwoordelijke. BENU Apotheek is onderdeel van de Brocacef Groep. 
 
Door het vastleggen van uw medicijngebruik kunnen wij controleren of het voorgeschreven medicijn in uw situatie veilig gebruikt kan worden. Zo worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover deze zijn doorgegeven aan de apotheek: allergieën, chronische ziektes, eventuele zwangerschap, enzovoorts. Daarnaast leggen wij de gegevens vast over de medicijnen die u gebruikt, evenals andere informatie die van belang kan zijn voor uw behandeling. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken. Wij bewaren uw dossier volgens de wettelijke termijn ten minste vijftien jaar in de apotheek. 

Heeft u klachten over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Neemt u dan contact op met uw apotheker of lees onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (dpo@brocacef.nl) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overdragen gegevens

In de apotheek gaan wij zeer zorgvuldig om met uw gegevens. De apotheker en de apothekersassistentes hebben een beroepsgeheim. Zij mogen niets over u doorvertellen aan anderen. Daarnaast mogen alleen diegenen die betrokken zijn bij uw behandeling, zoals uw voorschrijver en de apotheker, uw dossier inzien. Om een goede behandeling mogelijk te maken, kan het noodzakelijk zijn dat zij onderling overleggen. Bijvoorbeeld wanneer een allergie wordt geconstateerd, twee middelen niet samen kunnen worden gebruikt, of er bijwerkingen optreden. 

Wanneer en aan wie kunnen uw gegevens nog meer verstrekt worden?

  • Aan een bereidingsapotheek (deze apotheek bereidt een medicijn op maat), aan een central filling-apotheek (deze apotheek verzorgt de medicijnen voor herhaalrecepten) die de verpakkingsopdracht verzorgt, of aan een bedrijf dat medicijnen verpakt in een doseerverpakking.
  • Wanneer u medicijnen ophaalt in een dienstapotheek in de regio, kan deze apotheek uw gegevens meestal opvragen bij uw eigen apotheek. Zo kan gecontroleerd worden of het medicijn dat is voorgeschreven veilig door u gebruikt kan worden. Dit kan de dienstapotheek alleen als u hen hiervoor toestemming heeft gegeven. Zie hierna de alinea Medische gegevens delen.• Om de kosten van uw medicijnen te kunnen declareren, geeft uw BENU Apotheek aan uw zorgverzekeraar door welke medicijnen aan u zijn verstrekt.
  • Uw BENU Apotheek screent uw medicijngegevens geautomatiseerd om mogelijke verbeteringen in uw farmacotherapie te signaleren en u optimaal te begeleiden in het gebruik van uw medicijnen. Dit gebeurt met beslisregels die op basis van wetenschap, behandelrichtlijnen of contractafspraken worden vormgegeven. 
In spoedeisende situaties kunnen wij uw gegevens doorgegeven aan zorgverleners in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan u gevraagd. Wanneer dit niet mogelijk is of in levensbedreigende situaties, maakt de apotheker een afweging of het verstrekken van persoonlijke gegevens noodzakelijk en verantwoord is.
 
Uw e-mailadres kan worden gebruikt om uw ervaringen met uw BENU apotheek te meten. Wij noemen dit het klanttevredenheidsonderzoek. Wij willen zelf graag weten wat u van onze dienstverlening vindt, maar zijn  ook  verplicht vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) klantervaringen te meten. Een dergelijk onderzoek is anoniem en wordt daarom uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau heeft geen inzicht in uw medicijngegevens.
 

Medische gegevens delen? 

Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u toestemming geven of uw toestemming intrekken voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor raadpleging via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Uw huisarts, apotheek of andere zorgverlener mag uw medische gegevens dan laten raadplegen door een  andere zorgverlener, zoals een waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de dienstapotheek of een medisch specialist in het ziekenhuis. Zij mogen uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. En alleen als u dat goed vindt en als het nodig is voor uw behandeling. 
 
U moet voor iedere zorgverlener apart toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl. Als u toestemming heeft gegeven, verwerkt uw huisarts of apotheek dat in uw dossier. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Voorlichting en verstrekking van medicijnen

De apotheker en/of apothekersassistent informeert u mondeling over medicijnen en hulpmiddelen. Eventueel geeft hij of zij u nog extra schriftelijke informatie mee. Bij het geven van deze informatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy.

Tip voor uw privacy

Let erop dat u zelf de etiketten verwijdert voordat u oude medicijnen komt inleveren. Deze etiketten bevatten uw persoonsgegevens.

Gesprekken die wat langer duren of die over privacygevoelige zaken gaan, voeren wij over het algemeen in een aparte spreekkamer. Ook kunt u hier altijd zelf om vragen, als u daar behoefte aan heeft. Als er voor een andere persoon  medicijnen klaarstaan, geven wij deze medicijnen alleen mee als die andere persoon u toestemming heeft gegeven om de medicijnen af te halen. Haalt iemand anders de medicijnen namens u af? Dan informeert de apotheek deze persoon over het gebruik van de medicijnen, tenzij u vooraf heeft aangegeven dat u dit niet wilt. Privacygevoelige informatie vernietigen wij in de apotheek apart.

Internetservices 

Persoonsgegevens die u via de BENU website aan de apotheek doorgeeft, worden eveneens vertrouwelijk behandeld. Het versturen van gegevens gebeurt via een beveiligde lijn. 

Cookies 

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpt het ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contact  

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@brocacef.nl